Etický kodex Vinařské unie ČR

 • Člen se zavazuje, že při výrobě vína bude postupovat dle zažitých enologických postupů, které jsou v souladu se zákonnými normami České republiky a Evropské unie.
 • Člen svou činností aktivně podporuje tuzemské vinařství. Vína či vinné produkty z jeho produkce budou vždy vyrobena legálně a označena dle zákona tak, aby se spotřebitelé byli schopni na trhu zorientovat a vybrat vhodné víno.
 • Člen se zavazuje, že v případě potřeby se aktivně zapojí do schválených činností Vinařské unie ČR, které jsou v souladu s vizí a programem spolku.
 • Člen nebude vyvolávat ani se zapojovat do nekalého konkurenčního boje, jako je napodobování produktů konkurence, nabízení svých produktů za podnákladové ceny, pomluva konkurence či uvádění nepravých údajů o své společnosti apod.
 • Člen neužívá nekalého či korupčního jednání v rámci své činnosti, při jednání s úřady a státní správou či svými zákazníky.
 • Člen není v likvidaci či vůči členovi nebylo vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
 • Člen nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Vinařskému fondu nebo státním úřadům.
 • Člen se vědomě nebo úmyslně nedopustil trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání, a to zejména tím, že:
 1. při výrobě produktu použil nepřípustné enologické postupy,
 2. uvedl do oběhu produkt, který je neznámého původu nebo je vyroben z produktu neznámého původu,
 3. neoprávněně užil tradičních výrazů,
 4. falšoval víno.

Pokud se do zmíněných nepovolených situací dostane již stávající člen, je povinen to nahlásit prezidiu  VUČR nejpozději do 30 dnů od vzniklé situace.