Vinařská unie ČR vznikla s vizí aktivně podpořit rozvoj vinařského a vinohradnického oboru v České republice. Spojení téměř třiceti významných tuzemských vinařství dává této unii sílu pozitivně ovlivnit širokou veřejnost, být relevantním poradcem pro státní správu i ostatní vinařství. Zároveň dává prostor pro setkávání a sdílení know-how mezi členy tohoto spolku.

Program Vinařské unie ČR

1.

Dostatečná a viditelná podpora rozvoje vinařské a vinohradnické kultury v České republice. Chceme prosazovat zájmy tuzemských vinařů, budovat jejich dobré jméno u široké veřejnosti, sdílet zkušenosti našich členů s ostatními vinaři či se státní správou a tím i podporovat kulturu našeho oboru.

2.

Podpora spolupráce mezi významnými tuzemskými vinaři. Všichni naši členové mají jeden cíl, a to nabízet kvalitní moravské víno dostupné široké veřejnosti. Právě proto je důležité, aby i ta největší vinařství spolupracovala a sdílela mezi sebou své zkušenosti a nápady. Právě jednotná vize členů Unie dává možnost dlouhodobě podporovat celý obor vinařství a vinohradnictví.

3.

Hájení zájmů svých členů. Jsme si vědomi zájmů svých členů a budeme se snažit napomáhat v jejich hájení. A to například při formování vinařské strategie, ale také v rámci dalších organizací, které vinaře a vinohradníky v České republice sdružují.

4.

Sdílení praktických oborových zkušeností se státní správou. Díky bohatým praktickým zkušenostem našich členů chceme předávat státní správě informace o reálném fungování vinařského a vinohradnického trhu v České republice a tím i radit při vytváření národní legislativy tak, aby pomáhala všem vinařům. Naším cílem je také napomáhat v boji s černým trhem a v oblasti daňové problematiky.

5.

Rozvoj tuzemského vinařství v celoevropském měřítku. Chceme pomáhat na půdě evropského zákonodárství, především přiblížit vzdálenou a nepřehlednou oblast evropské legislativy české odborné veřejnosti, podporovat rozšíření plochy tuzemských vinic a pomoci pozvednout česká a moravská vína na evropskou úroveň.

6.

Podpora výzkumu a inovací ve vinařství a vinohradnictví. I vinařství se potřebuje neustále vyvíjet, a právě proto je pro nás důležité podporovat výzkum a inovace v této oblasti. Chceme informovat o vývoji v zahraničí, pomáhat v rozvoji oborů českých odborných škol, přispět tak ke zkvalitnění výuky a ke zvýšení konkurenceschopnosti jejich absolventů.

Historie

Základy Vinařské unie ČR byly položeny již před více než dvaceti lety, v roce 1994, kdy vznikl její předchůdce Českomoravský svaz vinařských podniků (ČMSVP). Hlavním důvodem jeho založení byla potřeba sdružení větších vinařství, vytvoření platformy pro sdílení oborového know-how a společného budování vinařské kultury u široké veřejnosti.

U zrodu ČMSVP stálo deset vinohradnických a vinařských společností, většina z nich je členy sdružení dodnes. Prvním prezidentem se stal Antonín Šťastný z Vinných sklepů Valtice, který ve funkci zůstal dalších osmnáct let, tedy až do roku 2012. Víceprezidenty byli Josef Vozdecký, generální ředitel tradičního výrobce tuzemských šumivých vín BOHEMIA SEKT, a Pavel Vajčner, generální ředitel vinařství Znovín Znojmo.

V roce 2012 došlo k výměně generací ve vedení. Z funkcí v prezidiu odešel Antonín Šťastný a Josef Vozdecký, novým prezidentem byl zvolen Antonínův syn David Šťastný a viceprezidentem Ondřej Beránek, v té době nově jmenovaný ředitel společnosti BOHEMIA SEKT. Ve své funkci tak zůstal pouze Pavel Vajčner.

ČMSVP se v roce 2015 přejmenoval – zvolil jasnější a jednoduší název VINAŘSKÁ UNIE ČR (VUČR). Ve stejném roce nastala také změna ve vedení, prezidentem byl zvolen Ondřej Beránek a David Šťastný převzal funkci viceprezidenta.

V současné době Vinařská unie ČR sdružuje téměř třicet subjektů z oboru vinohradnictví a vinařství.

Stanovy

Zde si můžete stáhnout stanovy Vinařské unie ČR

VINAŘSKÁ UNIE ČR, z.s. je zapsaný spolek, jehož činnost se řídí dle stanov schválených na členské schůzi na sklonku roku 2019. Přečtěte si jejich plné znění.

Etický kodex

 • Člen se zavazuje, že při výrobě vína bude postupovat dle zažitých enologických postupů, které jsou v souladu se zákonnými normami České republiky a Evropské unie.
 • Člen svou činností aktivně podporuje tuzemské vinařství. Vína či vinné produkty z jeho produkce budou vždy vyrobena legálně a označena dle zákona tak, aby se spotřebitelé byli schopni na trhu zorientovat a vybrat vhodné víno.
 • Člen se zavazuje, že v případě potřeby se aktivně zapojí do schválených činností Vinařské unie ČR, které jsou v souladu s vizí a programem spolku.
 • Člen nebude vyvolávat ani se zapojovat do nekalého konkurenčního boje, jako je napodobování produktů konkurence, nabízení svých produktů za podnákladové ceny, pomluva konkurence či uvádění nepravých údajů o své společnosti apod.
 • Člen neužívá nekalého či korupčního jednání v rámci své činnosti, při jednání s úřady a státní správou či svými zákazníky.
 • Člen není v likvidaci či vůči členovi nebylo vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
 • Člen nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Vinařskému fondu nebo státním úřadům.
 • Člen se vědomě nebo úmyslně nedopustil trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání, a to zejména tím, že:
 1. při výrobě produktu použil nepřípustné enologické postupy,
 2. uvedl do oběhu produkt, který je neznámého původu nebo je vyroben z produktu neznámého původu,
 3. neoprávněně užil tradičních výrazů,
 4. falšoval víno.

Pokud se do zmíněných nepovolených situací dostane již stávající člen, je povinen to nahlásit prezidiu  VUČR nejpozději do 30 dnů od vzniklé situace.

Vedení

Ing. Ondřej Beránek

Prezident Vinařské unie ČR

Prezidentem Vinařské unie ČR byl Ondřej Beránek zvolen v prosinci roku 2015, a to s cílem podporovat rozvoj vinařské a vinohradnické kultury a spolupráci mezi významnými vinaři v České republice.

Je ředitelem a jednatelem společnosti BOHEMIA SEKT, tradičního českého výrobce sektů a vín a největšího zpracovatele moravských hroznů. Jeho profesní život již od samého počátku spojuje víno a čísla. Vystudoval obor matematické inženýrství na Západočeské univerzitě v Plzni a do společnosti BOHEMIA SEKT nastupoval v roce 1998 jako finanční analytik.

Je členem představenstva Potravinářské komory.

Ing. Ondřej Beránek - Prezident Vinařské unie ČR

Mgr. David Šťastný

Víceprezident Vinařské unie ČR

V roce 1998 absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 2000 – 2003 pracoval jako vedoucí týmu řízení strategických projektů v ČSOB. Následně nastoupil na pozici ředitele pro marketing a strategii společnosti CH TEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s., kde vykonává také funkci předsedy dozorčí rady. Od roku 2011 je členem správní rady Národního vinařského centra. V roce 2013 byl zvolen do funkce prezidenta Vinařské unie ČR, a po volbách v roce 2015 zvolen do funkce viceprezidenta.

Ing. Pavel Vajčner

Víceprezident Vinařské unie ČR

Pavel Vajčner je ve vedení Vinařské unie ČR již od samého začátku v roce 1994.
Je předsedou představenstva Znovín Znojmo a.s., kde v letech 1992 až 2014 působil současně také jako generální ředitel. Oblast Znojma je spojena s celým jeho profesním životem – po studiích na Vysoké škole zemědělské Brno v Lednici v oboru vinařství pracoval v národním podniku Moravské vinařské závody, závod Znojmo, na pozici technolog, agronom.

Pavel Vajčner je členem oceňovací komise vín při SZPI, členem výboru VOC Znojmo, členem rady Národního parku Podyjí i Akademické rady Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, v představenstvu Svazu vinařů a členem Rady Vinařského fondu ČR.

Ing. Pavel Vajčner - Víceprezident Vinařské unie ČR